Logotyper av Manifesto

Logotyp, Design, Manifesto, Grafisk Identitet,